VIEC LAM HAI DUONG

4 ban tin
[Trang Chu] [Tin Moi] [Dang Tin]


1. Tuyen 40 giat la tai tinh Shizuoka | Thi tuyen 21/4/2015 Hai Duong
Tuyen-40-giat-la-tai-tinh-Shizuoka-Thi-tuyen-21-4-2015 Tuyen 40 nu do tuoi tu 20-30, di Giat la tai tinh Shizuoka Nhat Ban. Cong viec cu the nhu sau: I.NOI DUNG CONG VIEC : Giat la Dia diem: Shizuoka - Nhat ...

2. Tuyen 20 nu In an tai tinh Gunma | Thi tuyen 21/3/2015 Hai Duong
Tuyen-20-nu-In-an-tai-tinh-Gunma-Thi-tuyen-21-3-2015 Cong ty CP TMS Nhan luc (TMS HR) thuoc tap doan TMS (TMS Group), TMS HR hoat dong trong linh vuc xuat khau lao dong duoc 10 nam (tu nam 2004), TMSHR tu hao la Con ...

3. Ke toan moi ra truong lam tai Tp Hai Duong Hai Duong
Toi 22t moi ra truong chuyen nganh ke toan he cao dang. Toi muon tim cong viec nhu ke toan kho, ke toan ban hang, thu ngan, quan ly kho vat tu, ghi chep so s ...

4. tim viec lam tai chi linh hai duong Hai Duong
Trinh do:trung cap ke toan Co kinh nghiem lao dong 3nam tai Nhat Ban


[Chon tinh thanh]
Truy cap may tinh: [Tuyen dung Viec lam Hai Duong, viec lam Hai Duong, tuyen dung Hai Duong 2015]

Copyright © 2011 by BANME.VN